Diakonia - Människor som förändrar världen

Utvärdering av Diakonias arbete gentemot ombud och församlingar

Utvärderingen utförs under november 2016 till januari 2017. Anbud önskas senast 23 september 2016.

2016-06-26

Engagerade människor inom de församlingar som ingår i Diakonias huvudmän är ryggraden i Diakonias arbete i Sverige. Detta är drygt niohundra församlingar varav ungefär hälften regelbundet gör någon insamlingsaktivitet för Diakonia. Cirka 250 av dessa har ett aktivt ombud och ett drygt hundratal församlingar är det vi kallar ”partnerförsamlingar”, med ett djupare engagemang. En majoritet av ombuden är kvinnor. Det finns en vilja hos Diakonia att arbeta mer riktat mot anställda i församlingar.

Den nuvarande strukturen för Diakonias arbete gentemot församlingarna och ombuden utformades efter en större kvalitativ och kvantitativ undersökning som genomfördes 2003. 2011 genomfördes återigen en större utvärdering.

Undersökningens syfte

Undersökningen syftar till att:

 • Kartlägga församlingsombudens motivation och drivkrafter för att engagera sig ideellt för Diakonia.
 • Kartlägga ombudens faktiska insatser och aktiviteter för Diakonia.
 • Utvärdera Diakonias arbete gentemot ombuden.
 • Beskriva ombudens behov om engagemang ska behållas eller öka.
 • Beskriva vad som behövs för att skapa engagemang i församlingar som idag saknar engagemang för Diakonia.
 • Analysera hur Diakonia genomför arbetet gentemot ombuden så kostnadseffektivt som möjligt.
 • Analysera genderaspekter av arbetet gentemot ombud och församlingar.
 • Utvärdera Studieförbundet bildas roll i Diakonias arbete gentemot församlingarna.

Metod

Med baseline i tidigare undersökningar förväntas cirka 250 personer svara på enkät och ett mindre antal kvalitativa intervjuer genomföras.

Förväntat resultat

 • En beskrivning av ombudens motivation och arbetsinsats för Diakonia samt vilka stödfunktioner eller organisatoriska förbättringar som ombuden skulle vara hjälpta av sin funktion.
 • En beskrivning av hur församlingarna kan fungera som informationsspridare och kunskapsförmedlare gentemot omgivande samhälle när det gäller internationella frågor och hur Diakonia kan bistå i detta.
 • Resultatet ska också bestå av en analytisk och framåtsyftande rapport som kan utgöra underlag för beslut om hur arbetet gentemot ombuden ska genomföras i framtiden samt för kommande arbete med strategiplan, bidragsansökningar och redovisningar.
 • I rapporten ska rekommendationer till Diakonia finnas med avseende viktiga faktorer att prioritera i framtiden för att kunna behålla och öka engagemanget bland människor inom de samfund som står bakom Diakonia.

Tidplan

Exakt tidsplan beslutas i samråd mellan konsulten och Diakonia.

Förslag på tidsplan:

Beslut om vem som tilldelas uppdraget: september 2016
Undersökningen genomförs: november/december 2016
Utkast på rapport presenteras: januari 2017
Slutversion på rapport presenteras: februari 2017

Kostnad/budget och önskemål gällande offert

Enligt förslag och upplägg från anbudsgivare.

 • I anbudet bör anges hur många medarbetare som skall arbeta i uppdraget samt vilken roll vederbörande har.
 • Diakonia är en ideell organisation som inte drar av moms. Var därför tydlig i anbudet avseende moms.
 • Lämna gärna en redovisning av ert företags miljöpolicy/riktlinjer.
 • Med den konsult som får uppdraget skriver Diakonia ett kontrakt. Här ingår Diakonias code-of-conduct och specificerade villkor och förutsättningar.
 • Eventuella tillkommande kostnader kopplade till undersökningen ska anges.
 • Offerten ska inbegripa en presentation av undersökningens innehåll på Diakonias kontor i Stockholm.

Vi ser fram emot offert och förslag på upplägg senast den 23 september 2017. 

Anbudsunderlad

NamnStorlekFiltypLadda ner
Underlag för anbud_utvärderingombudochförsamlingar 103 KB PDF