Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Peru

I Peru arbetar Diakonia främst i södra Anderna där fattigdomen är utbredd. Befolkningen drabbades hårt av våldet under inbördeskriget som krävde närmare 69 000 människors liv. Idag är klimatförändringarna och utvinningen av naturresurser två viktiga frågor för invånarna. Med din gåva kan vi göra mer! 

2015-09-16 Ansvarig: Rocio Palomino

Diakonias samarbete med lokala organisationer i Peru utgår från fyra teman. Inom varje tema strävar vi efter att knyta lokala problem till påverkansarbete på både nationell och internationell nivå, eftersom det ger störst möjlighet att åstadkomma en hållbar förändring som ger människor ett bättre liv: 

Demokrati och deltagande

Mänskliga rättigheter

Jämställdhet

Naturresurser och klimatförändringar

Arbete för demokrati

År 2002 inleddes en process i Peru för att decentralisera makten i landet. Mycket av det beslutsfattande som tidigare skedde i huvudstaden flyttades ut till regionala och kommunala instanser.

Diakonia och våra samarbetsorganisationer har utbildat gräsrotsorganisationer för att öka deras möjligheter till deltagande i politiken. Idag vet de hur de gör för att till exempel lägga fram förslag och projekt som gagnar invånarna. Många av dessa förslag och projekt har godkänts av lokala och regionala myndigheter och ingår nu i deras utvecklingsplaner.

Försoningsarbete efter konflikt och diktatur

Närmare 69 000 liv krävdes i den väpnade konflikten i Peru åren 1980-2000. De tio åren med diktatorn Fujimori försvagade demokratin. Idag är invånarnas förtroende för staten och rättssäkerheten generellt sett lågt.

Våra samarbetsorganisationer arbetar med uppföljning av rättsliga processer och ersättning till offer för den väpnade konflikten. Vi har till exempel bidragit till att anhöriga till offer i den väpnade konflikten, flera hundra familjer, fått rättvisa när militärer och andra ansvariga ställts inför rätta och dömts för brott mot mänskliga rättigheter.

Ojämn fördelning av tillgångar

Peru har en förhållandevis stark ekonomisk tillväxt och räknas som ett medelinkomstland. Fördelningen av tillgångarna är dock extremt ojämn och de sociala och ekonomiska klyftorna har ökat under de senaste åren.

Många traditionella patriarkala värderingar och uppfattningar om könsroller lever kvar, trots att lagstiftningen har förbättrats för att främja jämställdheten. Diakonia stödjer kvinnonätverk och håller utbildningar för att få fler kvinnor att delta i politiken och beslutsfattandet. Vi jobbar också med att försvara kvinnors rättigheter och hjälpa offer för våld mot kvinnor.

Klimatförändringarna 

En annan viktig fråga som vi jobbar med är att jordbruket ska anpassas till klimatförändringarna, exempelvis genom att utnyttja vatten mer effektivt. Klimatförändringarna utgör ett stort hot mot människorna i Peru. Det är i ett land som är oerhört sårbart, med extrem brist på vatten.

Naturresurserna är en tillgång och ett problem 

Naturresurser är en annan viktig fråga för Diakonia och våra samarbetsorganisationer. I Peru finns en av världens mest storskaliga gruvindustrier, vilket naturligtvis påverkar människor mycket. Vi jobbar till exempel för att jordbrukssamhällen, där råämnesproduktion har orsakat miljöskador, ska kompenseras.

Läs mer om Diakonias arbete i Peru