Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Social och ekonomisk rättvisa - regionalt program

Afrika är oerhört rikt på naturresurser och arbetskraft. Ändå lever en stor andel av Afrikas befolkning i fattigdom. Att Afrika inte lever upp till sin fulla potential beror till stor del på orättvis handel, skatteflykt, bristande klimatfinansiering, villkorligt bistånd, företags exploatering av människor och natur samt statsskulder och andra politiska strukturer.

2015-01-30 Ansvarig: Edmond Odaba

Arbetsområden

I Afrika driver Diakonia ett regionalt program för social och ekonomisk rättvisa, kallat Africa Economic Justice programme (AEJ). Inom ramen för detta program arbetar vi och våra samarbetsorganisationer för att förändra de strukturer som bidrar till den utbredda fattigdomen i Afrika. Vi arbetar även för en utveckling mot mer ansvarsfulla ekonomiska flöden in och ut ur Afrika, samt lobbar för ekonomisk jämställdhet över hela kontinenten.

Inom programmet för social och ekonomisk rättvisa arbetar vi för:

Skuldavskrivning – för att mobilisera utvecklingsresurser och för att främja ansvarsfull utlåning.

Biståndseffektivitet – för att se till att det finns nödvändiga utvecklingsresurser samt att biståndet verkligen bidrar till att minska fattigdomen.

Ekonomisk jämställdhet– för att säkerställa ett jämlikt deltagande och lika möjligheter för män och kvinnor när det gäller ekonomiska frågor.

Hållbara investeringar och projekt i privat sektor – för att säkerställa att människor som lever i fattigdom främjas av investeringar och tillväxt inom den privata sektorn.

Klimaträttvisa – för att säkerställa tillräcklig finansering för att förebygga klimatkatastrofer samt för omställning till hållbara energilösningar i Afrika. 

Rättvisa handelsregler – så att Afrika kan utnyttja sina konkurrensfördelar och för att bidra till fattigdomsbekämpningen.

Resultat

De samarbetsorganisationer som är involverade i programmet för social och ekonomisk rättvisa har rönt många framgångar under årens lopp. Nyligen har deras arbete resulterat i:

Att det har bedrivits forskning, nätverkande och kapacitetsuppbyggnad gällande skatteflykt och handelsregler utifrån ett fattigdomsperspektiv. Det här har gjorts gentemot det civila samhället och nationella regeringar.

Att the SADC People's Summit har arrangerats, där en varierad sammansättning av 250 deltagare arrangerat ett möte som löpt parallellt med det årliga mötet för SADC:s statschefer. Toppmötet resulterade i att lokala organisationer började arbeta mer riktat mot SADC:s olika fokusområden.

Att en stor mediabevakning kring en rapport om gruvbolag i utvecklingsländer har uppkommit, då den släpptes samtidigt som en tragisk gruvolycka inträffade, vilket ökade debatten om förhållanden för människor som arbetar i gruvdriften.

Att en intensiv lobbying mot den östafrikanska gemenskapen (EAC) har genomförts, med syftet att det ska antas en proposition om jämställdhet i organisationen. Denna proposition ska se till att jämställdheten integreras i utvecklingen i de östafrikanska länderna.

Mobilisering och påverkansarbete

Diakonia stödjer regionala organisationer som genomför studier, deltar i nätverk, mobiliserar civilsamhället och bedriver påverkansarbete för att förändra regleringar och politiska beslut som hämmar ekonomisk och social rättvisa i Afrika. Under programmets verksamma år har våra samarbetsorganisationer påverkat regeringar samt regionala och internationella institutioner såsom Världsbanken, Internationella valutafonden, Afrikanska Unionen (AU), Southern African Development Community (SADC), Frihandelssamarbetet COMESA, Afrikanska utvecklingsbanken samt privata företag.

Läs mer om vårt arbete med social och ekonomisk rättvisa

Dokument

NamnStorlekFiltypLadda ner
Faktablad om programmet 259 KB PDF
Partner satisfaction survey (2014) 314 KB PDF